کمترین: 
367000
بیشترین: 
369000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ربع سکه امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی ربع سکهدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 367000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 12:18","price":369000},{"date":"1396/05/25 16:30","price":367000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398