کمترین: 
81720.5
بیشترین: 
81741.9
قیمت نهایی شاخص بورس امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 81741.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 11:00","price":81731.1},{"date":"1396/05/25 11:10","price":81728.6},{"date":"1396/05/25 11:20","price":81720.5},{"date":"1396/05/25 14:30","price":81741.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398