کمترین: 
8729
بیشترین: 
8729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار بحرین امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار بحریندر تاریخ 25 مرداد 1396 , 8729 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":8729}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398