قیمت نهایی پوند مورخ 25 مرداد 1396

کمترین: 
4235
بیشترین: 
4235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی پوند مورخ 25 مرداد 1396
قیمت نهایی پونددر تاریخ 25 مرداد 1396 , 4235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":4235}
بروزرسانی در تاریخ 26 دی 1397