کمترین: 
2.89
بیشترین: 
2.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی گاز طبیعی امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی گاز طبیعیدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 2.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 01:32","price":2.92},{"date":"1396/05/25 03:32","price":2.91},{"date":"1396/05/25 04:32","price":2.9},{"date":"1396/05/25 05:08","price":2.91},{"date":"1396/05/25 09:32","price":2.92},{"date":"1396/05/25 10:32","price":2.91},{"date":"1396/05/25 13:32","price":2.9},{"date":"1396/05/25 15:32","price":2.91},{"date":"1396/05/25 16:08","price":2.92},{"date":"1396/05/25 17:08","price":2.93},{"date":"1396/05/25 18:08","price":2.89},{"date":"1396/05/25 19:08","price":2.9},{"date":"1396/05/25 20:32","price":2.92},{"date":"1396/05/25 22:08","price":2.9},{"date":"1396/05/25 23:00","price":2.89}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398