کمترین: 
464.88
بیشترین: 
475.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی گازوئیل امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی گازوئیلدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 466.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 00:32","price":472.63},{"date":"1396/05/25 01:08","price":473.13},{"date":"1396/05/25 01:32","price":474.13},{"date":"1396/05/25 02:00","price":474},{"date":"1396/05/25 05:08","price":473.88},{"date":"1396/05/25 05:32","price":474.13},{"date":"1396/05/25 06:08","price":473.88},{"date":"1396/05/25 06:32","price":474.63},{"date":"1396/05/25 08:08","price":474.38},{"date":"1396/05/25 09:08","price":474.88},{"date":"1396/05/25 10:08","price":474.63},{"date":"1396/05/25 11:08","price":474.13},{"date":"1396/05/25 11:32","price":474.38},{"date":"1396/05/25 12:08","price":475.38},{"date":"1396/05/25 12:32","price":475.13},{"date":"1396/05/25 13:08","price":475.63},{"date":"1396/05/25 13:32","price":474.63},{"date":"1396/05/25 14:32","price":474.88},{"date":"1396/05/25 15:08","price":473.88},{"date":"1396/05/25 15:32","price":473.13},{"date":"1396/05/25 16:32","price":472.75},{"date":"1396/05/25 17:08","price":472.13},{"date":"1396/05/25 17:32","price":471.13},{"date":"1396/05/25 18:08","price":473.13},{"date":"1396/05/25 18:32","price":472.13},{"date":"1396/05/25 19:08","price":472.38},{"date":"1396/05/25 19:32","price":471.63},{"date":"1396/05/25 20:08","price":469.13},{"date":"1396/05/25 21:08","price":468.63},{"date":"1396/05/25 21:32","price":469.38},{"date":"1396/05/25 22:08","price":467.13},{"date":"1396/05/25 22:32","price":466.38},{"date":"1396/05/25 23:00","price":464.88},{"date":"1396/05/25 23:32","price":466.13}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399