کمترین: 
50.19
بیشترین: 
51.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت برنت امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت برنتدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 50.35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 00:32","price":50.84},{"date":"1396/05/25 01:08","price":50.87},{"date":"1396/05/25 01:32","price":50.97},{"date":"1396/05/25 02:00","price":50.99},{"date":"1396/05/25 02:32","price":50.95},{"date":"1396/05/25 03:00","price":50.96},{"date":"1396/05/25 05:08","price":51.02},{"date":"1396/05/25 05:32","price":50.95},{"date":"1396/05/25 06:32","price":51.03},{"date":"1396/05/25 07:08","price":51.05},{"date":"1396/05/25 07:32","price":51.06},{"date":"1396/05/25 08:08","price":51.02},{"date":"1396/05/25 08:32","price":51.05},{"date":"1396/05/25 09:08","price":51.1},{"date":"1396/05/25 09:32","price":51.09},{"date":"1396/05/25 10:08","price":51.11},{"date":"1396/05/25 11:08","price":51.05},{"date":"1396/05/25 11:32","price":51.04},{"date":"1396/05/25 12:08","price":51.2},{"date":"1396/05/25 12:32","price":51.16},{"date":"1396/05/25 13:08","price":51.23},{"date":"1396/05/25 13:32","price":51.21},{"date":"1396/05/25 14:08","price":51.23},{"date":"1396/05/25 14:32","price":51.24},{"date":"1396/05/25 15:08","price":51.08},{"date":"1396/05/25 15:32","price":50.99},{"date":"1396/05/25 16:08","price":51.04},{"date":"1396/05/25 16:32","price":51.02},{"date":"1396/05/25 17:08","price":50.98},{"date":"1396/05/25 17:32","price":50.85},{"date":"1396/05/25 18:08","price":51.07},{"date":"1396/05/25 18:32","price":51.06},{"date":"1396/05/25 19:08","price":51.09},{"date":"1396/05/25 19:32","price":51},{"date":"1396/05/25 20:08","price":50.67},{"date":"1396/05/25 20:32","price":50.65},{"date":"1396/05/25 21:08","price":50.59},{"date":"1396/05/25 21:32","price":50.7},{"date":"1396/05/25 22:08","price":50.42},{"date":"1396/05/25 22:32","price":50.33},{"date":"1396/05/25 23:00","price":50.19},{"date":"1396/05/25 23:32","price":50.35}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398