کمترین: 
46.7
بیشترین: 
47.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت سبک امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت سبکدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 46.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 00:32","price":47.61},{"date":"1396/05/25 01:08","price":47.62},{"date":"1396/05/25 01:32","price":47.69},{"date":"1396/05/25 03:32","price":47.7},{"date":"1396/05/25 04:08","price":47.67},{"date":"1396/05/25 04:32","price":47.66},{"date":"1396/05/25 05:08","price":47.72},{"date":"1396/05/25 05:32","price":47.66},{"date":"1396/05/25 06:32","price":47.72},{"date":"1396/05/25 07:08","price":47.73},{"date":"1396/05/25 07:32","price":47.74},{"date":"1396/05/25 08:08","price":47.73},{"date":"1396/05/25 09:08","price":47.77},{"date":"1396/05/25 09:32","price":47.76},{"date":"1396/05/25 10:08","price":47.78},{"date":"1396/05/25 11:08","price":47.73},{"date":"1396/05/25 11:32","price":47.72},{"date":"1396/05/25 12:08","price":47.84},{"date":"1396/05/25 13:08","price":47.88},{"date":"1396/05/25 13:32","price":47.86},{"date":"1396/05/25 14:08","price":47.88},{"date":"1396/05/25 15:08","price":47.77},{"date":"1396/05/25 15:32","price":47.66},{"date":"1396/05/25 16:08","price":47.69},{"date":"1396/05/25 16:32","price":47.7},{"date":"1396/05/25 17:08","price":47.66},{"date":"1396/05/25 17:32","price":47.58},{"date":"1396/05/25 18:08","price":47.72},{"date":"1396/05/25 18:32","price":47.7},{"date":"1396/05/25 19:08","price":47.72},{"date":"1396/05/25 19:32","price":47.56},{"date":"1396/05/25 20:08","price":47.23},{"date":"1396/05/25 20:32","price":47.2},{"date":"1396/05/25 21:08","price":47.16},{"date":"1396/05/25 21:32","price":47.28},{"date":"1396/05/25 22:08","price":46.98},{"date":"1396/05/25 22:32","price":46.87},{"date":"1396/05/25 23:00","price":46.7},{"date":"1396/05/25 23:32","price":46.84}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398