قیمت نهایی بنزین مورخ 24 مرداد 1396

کمترین: 
1.57
بیشترین: 
1.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی بنزین مورخ 24 مرداد 1396
قیمت نهایی بنزیندر تاریخ 24 مرداد 1396 , 1.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 14:32","price":1.59},{"date":"1396/05/24 15:08","price":1.58},{"date":"1396/05/24 16:08","price":1.57},{"date":"1396/05/24 21:08","price":1.58}
بروزرسانی در تاریخ 26 دی 1397