کمترین: 
49.37
بیشترین: 
49.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت اپک امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت اپکدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 49.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 12:08","price":49.37}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398