کمترین: 
81611.4
بیشترین: 
81712.9
قیمت نهایی شاخص بورس امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 81696.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 10:38","price":81611.4},{"date":"1396/05/24 11:10","price":81642.4},{"date":"1396/05/24 11:20","price":81712.9},{"date":"1396/05/24 11:30","price":81698.8},{"date":"1396/05/24 11:40","price":81697.4},{"date":"1396/05/24 11:50","price":81695.2},{"date":"1396/05/24 12:00","price":81691.7},{"date":"1396/05/24 12:10","price":81691.2},{"date":"1396/05/24 12:20","price":81700.7},{"date":"1396/05/24 12:30","price":81699.0},{"date":"1396/05/24 12:40","price":81696.2},{"date":"1396/05/24 13:00","price":81696.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398