کمترین: 
4940
بیشترین: 
4946
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی پوند امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی پونددر تاریخ 24 مرداد 1396 , 4941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 10:30","price":4946},{"date":"1396/05/24 12:10","price":4945},{"date":"1396/05/24 13:30","price":4941},{"date":"1396/05/24 13:50","price":4940},{"date":"1396/05/24 15:00","price":4941},{"date":"1396/05/24 15:10","price":4943},{"date":"1396/05/24 15:20","price":4941},{"date":"1396/05/24 17:00","price":4943},{"date":"1396/05/24 17:10","price":4941}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398