کمترین: 
4552
بیشترین: 
4561
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یورو امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی یورودر تاریخ 24 مرداد 1396 , 4560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 10:30","price":4556},{"date":"1396/05/24 12:00","price":4555},{"date":"1396/05/24 12:20","price":4554},{"date":"1396/05/24 12:30","price":4553},{"date":"1396/05/24 12:40","price":4552},{"date":"1396/05/24 12:50","price":4553},{"date":"1396/05/24 13:00","price":4554},{"date":"1396/05/24 13:10","price":4557},{"date":"1396/05/24 13:20","price":4559},{"date":"1396/05/24 13:30","price":4560},{"date":"1396/05/24 15:10","price":4561},{"date":"1396/05/24 15:20","price":4560},{"date":"1396/05/24 17:00","price":4561},{"date":"1396/05/24 17:10","price":4560}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398