کمترین: 
9886.6
بیشترین: 
9886.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی بات تایلند امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی بات تایلنددر تاریخ 24 مرداد 1396 , 9886.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":9886.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399