کمترین: 
8721.8
بیشترین: 
8721.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار بحرین امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار بحریندر تاریخ 24 مرداد 1396 , 8721.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":8721.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398