کمترین: 
10880.5
بیشترین: 
10880.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار کویت امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار کویتدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 10880.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":10880.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398