قیمت نهایی یورو مورخ 24 مرداد 1396

کمترین: 
3874.2
بیشترین: 
3874.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یورو مورخ 24 مرداد 1396
قیمت نهایی یورودر تاریخ 24 مرداد 1396 , 3874.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":3874.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 دی 1397