کمترین: 
2.93
بیشترین: 
2.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی گاز طبیعی امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی گاز طبیعیدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 2.93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 00:08","price":2.96},{"date":"1396/05/24 03:00","price":2.97},{"date":"1396/05/24 03:32","price":2.96},{"date":"1396/05/24 06:08","price":2.97},{"date":"1396/05/24 06:32","price":2.96},{"date":"1396/05/24 09:08","price":2.97},{"date":"1396/05/24 13:08","price":2.96},{"date":"1396/05/24 13:32","price":2.95},{"date":"1396/05/24 15:32","price":2.94},{"date":"1396/05/24 16:32","price":2.95},{"date":"1396/05/24 17:08","price":2.96},{"date":"1396/05/24 17:32","price":2.95},{"date":"1396/05/24 18:08","price":2.94},{"date":"1396/05/24 19:08","price":2.95},{"date":"1396/05/24 20:00","price":2.96},{"date":"1396/05/24 20:32","price":2.95},{"date":"1396/05/24 22:32","price":2.94},{"date":"1396/05/24 23:08","price":2.93}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398