کمترین: 
50.13
بیشترین: 
50.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت برنت امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت برنتدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 50.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 00:08","price":50.72},{"date":"1396/05/24 00:32","price":50.62},{"date":"1396/05/24 01:08","price":50.65},{"date":"1396/05/24 01:32","price":50.64},{"date":"1396/05/24 02:00","price":50.59},{"date":"1396/05/24 02:32","price":50.6},{"date":"1396/05/24 03:00","price":50.59},{"date":"1396/05/24 05:08","price":50.73},{"date":"1396/05/24 05:32","price":50.76},{"date":"1396/05/24 06:08","price":50.78},{"date":"1396/05/24 06:32","price":50.84},{"date":"1396/05/24 07:08","price":50.87},{"date":"1396/05/24 07:32","price":50.84},{"date":"1396/05/24 08:08","price":50.85},{"date":"1396/05/24 08:32","price":50.84},{"date":"1396/05/24 09:32","price":50.8},{"date":"1396/05/24 10:08","price":50.77},{"date":"1396/05/24 10:32","price":50.78},{"date":"1396/05/24 11:08","price":50.76},{"date":"1396/05/24 11:32","price":50.78},{"date":"1396/05/24 12:08","price":50.7},{"date":"1396/05/24 12:32","price":50.56},{"date":"1396/05/24 13:08","price":50.62},{"date":"1396/05/24 13:32","price":50.76},{"date":"1396/05/24 14:08","price":50.81},{"date":"1396/05/24 14:32","price":50.59},{"date":"1396/05/24 15:08","price":50.47},{"date":"1396/05/24 15:32","price":50.42},{"date":"1396/05/24 16:08","price":50.4},{"date":"1396/05/24 16:32","price":50.24},{"date":"1396/05/24 17:08","price":50.27},{"date":"1396/05/24 18:32","price":50.13},{"date":"1396/05/24 19:08","price":50.33},{"date":"1396/05/24 19:32","price":50.3},{"date":"1396/05/24 20:00","price":50.45},{"date":"1396/05/24 20:32","price":50.48},{"date":"1396/05/24 21:08","price":50.66},{"date":"1396/05/24 21:32","price":50.64},{"date":"1396/05/24 22:00","price":50.59},{"date":"1396/05/24 22:32","price":50.73},{"date":"1396/05/24 23:08","price":50.77},{"date":"1396/05/24 23:32","price":50.83}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398