کمترین: 
47.12
بیشترین: 
47.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت سبک امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت سبکدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 47.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 00:08","price":47.56},{"date":"1396/05/24 00:32","price":47.48},{"date":"1396/05/24 01:08","price":47.51},{"date":"1396/05/24 01:32","price":47.49},{"date":"1396/05/24 02:00","price":47.51},{"date":"1396/05/24 03:00","price":47.62},{"date":"1396/05/24 03:32","price":47.61},{"date":"1396/05/24 04:08","price":47.52},{"date":"1396/05/24 04:32","price":47.59},{"date":"1396/05/24 05:32","price":47.62},{"date":"1396/05/24 06:08","price":47.63},{"date":"1396/05/24 06:32","price":47.69},{"date":"1396/05/24 07:08","price":47.67},{"date":"1396/05/24 07:32","price":47.66},{"date":"1396/05/24 09:32","price":47.61},{"date":"1396/05/24 10:08","price":47.59},{"date":"1396/05/24 10:32","price":47.61},{"date":"1396/05/24 11:08","price":47.58},{"date":"1396/05/24 11:32","price":47.61},{"date":"1396/05/24 12:08","price":47.53},{"date":"1396/05/24 12:32","price":47.45},{"date":"1396/05/24 13:08","price":47.52},{"date":"1396/05/24 13:32","price":47.63},{"date":"1396/05/24 14:08","price":47.69},{"date":"1396/05/24 14:32","price":47.51},{"date":"1396/05/24 15:08","price":47.41},{"date":"1396/05/24 15:32","price":47.37},{"date":"1396/05/24 16:08","price":47.38},{"date":"1396/05/24 16:32","price":47.24},{"date":"1396/05/24 17:08","price":47.27},{"date":"1396/05/24 18:08","price":47.24},{"date":"1396/05/24 18:32","price":47.12},{"date":"1396/05/24 19:08","price":47.32},{"date":"1396/05/24 19:32","price":47.31},{"date":"1396/05/24 20:00","price":47.37},{"date":"1396/05/24 20:32","price":47.38},{"date":"1396/05/24 21:08","price":47.52},{"date":"1396/05/24 21:32","price":47.45},{"date":"1396/05/24 22:00","price":47.41},{"date":"1396/05/24 22:32","price":47.52},{"date":"1396/05/24 23:32","price":47.59}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398