کمترین: 
1217000
بیشترین: 
1217000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی تسویه سکه امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی تسویه سکهدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 1217000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 14:36","price":1217000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398