کمترین: 
4556
بیشترین: 
4562
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یورو امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی یورودر تاریخ 23 مرداد 1396 , 4557 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 10:40","price":4562},{"date":"1396/05/23 11:50","price":4561},{"date":"1396/05/23 12:00","price":4562},{"date":"1396/05/23 12:50","price":4561},{"date":"1396/05/23 13:00","price":4559},{"date":"1396/05/23 14:10","price":4558},{"date":"1396/05/23 14:20","price":4557},{"date":"1396/05/23 15:10","price":4556},{"date":"1396/05/23 17:00","price":4557}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398