قیمت نهایی بات تایلند مورخ 23 مرداد 1396

کمترین: 
9887.3
بیشترین: 
9887.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی بات تایلند مورخ 23 مرداد 1396
قیمت نهایی بات تایلنددر تاریخ 23 مرداد 1396 , 9887.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":9887.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397