کمترین: 
8715.8
بیشترین: 
8715.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار بحرین امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار بحریندر تاریخ 23 مرداد 1396 , 8715.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":8715.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398