کمترین: 
474.5
بیشترین: 
487.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی گازوئیل امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی گازوئیلدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 474.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 06:00","price":482.88},{"date":"1396/05/23 06:32","price":482.13},{"date":"1396/05/23 07:00","price":482.63},{"date":"1396/05/23 07:32","price":481.63},{"date":"1396/05/23 08:08","price":482.38},{"date":"1396/05/23 08:32","price":482.63},{"date":"1396/05/23 09:08","price":482.38},{"date":"1396/05/23 09:32","price":482.13},{"date":"1396/05/23 11:08","price":481.88},{"date":"1396/05/23 11:32","price":482.13},{"date":"1396/05/23 12:08","price":482.63},{"date":"1396/05/23 13:08","price":481.38},{"date":"1396/05/23 13:32","price":480.38},{"date":"1396/05/23 14:08","price":481.88},{"date":"1396/05/23 14:32","price":481.38},{"date":"1396/05/23 15:08","price":480.25},{"date":"1396/05/23 15:32","price":480.13},{"date":"1396/05/23 16:00","price":480.88},{"date":"1396/05/23 17:00","price":481.5},{"date":"1396/05/23 17:32","price":480.63},{"date":"1396/05/23 18:08","price":483.63},{"date":"1396/05/23 18:32","price":485.63},{"date":"1396/05/23 19:08","price":484.63},{"date":"1396/05/23 19:32","price":487.38},{"date":"1396/05/23 20:08","price":483.88},{"date":"1396/05/23 20:32","price":480.38},{"date":"1396/05/23 21:08","price":478.88},{"date":"1396/05/23 21:32","price":478.13},{"date":"1396/05/23 22:00","price":477.63},{"date":"1396/05/23 22:32","price":476.88},{"date":"1396/05/23 23:08","price":474.5},{"date":"1396/05/23 23:32","price":474.63}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398