کمترین: 
2.93
بیشترین: 
3.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی گاز طبیعی امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی گاز طبیعیدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 2.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 05:08","price":3},{"date":"1396/05/23 05:32","price":3.01},{"date":"1396/05/23 07:00","price":3},{"date":"1396/05/23 07:32","price":3.01},{"date":"1396/05/23 08:32","price":3},{"date":"1396/05/23 14:08","price":3.01},{"date":"1396/05/23 14:32","price":3},{"date":"1396/05/23 15:08","price":3.01},{"date":"1396/05/23 15:32","price":3},{"date":"1396/05/23 16:00","price":3.01},{"date":"1396/05/23 16:32","price":2.99},{"date":"1396/05/23 17:00","price":2.98},{"date":"1396/05/23 17:32","price":2.97},{"date":"1396/05/23 18:08","price":2.99},{"date":"1396/05/23 18:32","price":2.95},{"date":"1396/05/23 19:08","price":2.94},{"date":"1396/05/23 20:08","price":2.93},{"date":"1396/05/23 22:00","price":2.95},{"date":"1396/05/23 23:08","price":2.96},{"date":"1396/05/23 23:32","price":2.95}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398