کمترین: 
50.66
بیشترین: 
52.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت برنت امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت برنتدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 50.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 05:08","price":52.08},{"date":"1396/05/23 05:32","price":52.09},{"date":"1396/05/23 06:32","price":51.99},{"date":"1396/05/23 07:32","price":51.95},{"date":"1396/05/23 08:08","price":52.02},{"date":"1396/05/23 08:32","price":52.05},{"date":"1396/05/23 09:08","price":52.02},{"date":"1396/05/23 11:08","price":51.92},{"date":"1396/05/23 12:08","price":52.01},{"date":"1396/05/23 13:08","price":51.81},{"date":"1396/05/23 13:32","price":51.71},{"date":"1396/05/23 14:08","price":51.88},{"date":"1396/05/23 14:32","price":51.8},{"date":"1396/05/23 15:08","price":51.67},{"date":"1396/05/23 15:32","price":51.7},{"date":"1396/05/23 16:00","price":51.76},{"date":"1396/05/23 16:32","price":51.77},{"date":"1396/05/23 17:00","price":51.88},{"date":"1396/05/23 17:32","price":51.73},{"date":"1396/05/23 18:08","price":51.99},{"date":"1396/05/23 18:32","price":52.16},{"date":"1396/05/23 19:08","price":52.08},{"date":"1396/05/23 19:32","price":52.28},{"date":"1396/05/23 20:08","price":51.81},{"date":"1396/05/23 20:32","price":51.41},{"date":"1396/05/23 21:08","price":51.27},{"date":"1396/05/23 21:32","price":51.03},{"date":"1396/05/23 22:00","price":51.01},{"date":"1396/05/23 22:32","price":51},{"date":"1396/05/23 23:08","price":50.76},{"date":"1396/05/23 23:32","price":50.66}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398