کمترین: 
47.53
بیشترین: 
49.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نفت سبک امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی نفت سبکدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 47.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 05:08","price":48.86},{"date":"1396/05/23 05:32","price":48.88},{"date":"1396/05/23 06:00","price":48.87},{"date":"1396/05/23 06:32","price":48.77},{"date":"1396/05/23 07:32","price":48.74},{"date":"1396/05/23 08:08","price":48.81},{"date":"1396/05/23 08:32","price":48.84},{"date":"1396/05/23 09:08","price":48.81},{"date":"1396/05/23 09:32","price":48.78},{"date":"1396/05/23 10:08","price":48.77},{"date":"1396/05/23 10:32","price":48.78},{"date":"1396/05/23 11:08","price":48.7},{"date":"1396/05/23 12:08","price":48.8},{"date":"1396/05/23 13:08","price":48.62},{"date":"1396/05/23 13:32","price":48.55},{"date":"1396/05/23 14:08","price":48.69},{"date":"1396/05/23 14:32","price":48.61},{"date":"1396/05/23 15:08","price":48.48},{"date":"1396/05/23 15:32","price":48.52},{"date":"1396/05/23 16:00","price":48.56},{"date":"1396/05/23 16:32","price":48.58},{"date":"1396/05/23 17:00","price":48.64},{"date":"1396/05/23 17:32","price":48.49},{"date":"1396/05/23 18:08","price":48.78},{"date":"1396/05/23 18:32","price":48.97},{"date":"1396/05/23 19:08","price":48.88},{"date":"1396/05/23 19:32","price":49.08},{"date":"1396/05/23 20:08","price":48.66},{"date":"1396/05/23 20:32","price":48.28},{"date":"1396/05/23 21:08","price":48.13},{"date":"1396/05/23 21:32","price":47.89},{"date":"1396/05/23 22:00","price":47.86},{"date":"1396/05/23 22:32","price":47.84},{"date":"1396/05/23 23:08","price":47.61},{"date":"1396/05/23 23:32","price":47.53}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398