کمترین: 
4560
بیشترین: 
4563
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یورو امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی یورودر تاریخ 22 مرداد 1396 , 4560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 11:50","price":4561},{"date":"1396/05/22 12:00","price":4563},{"date":"1396/05/22 12:10","price":4561},{"date":"1396/05/22 12:30","price":4563},{"date":"1396/05/22 12:40","price":4561},{"date":"1396/05/22 12:50","price":4560}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398