کمترین: 
513287
بیشترین: 
513826
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی مثقال / عیار جهانی امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 22 مرداد 1396 , 513624 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 11:40","price":513826},{"date":"1396/05/22 11:45","price":513691},{"date":"1396/05/22 12:00","price":513556},{"date":"1396/05/22 12:05","price":513624},{"date":"1396/05/22 12:10","price":513556},{"date":"1396/05/22 12:15","price":513489},{"date":"1396/05/22 12:25","price":513556},{"date":"1396/05/22 12:35","price":513691},{"date":"1396/05/22 12:40","price":513489},{"date":"1396/05/22 13:00","price":513556},{"date":"1396/05/22 13:25","price":513422},{"date":"1396/05/22 13:45","price":513556},{"date":"1396/05/22 13:55","price":513422},{"date":"1396/05/22 14:30","price":513354},{"date":"1396/05/22 14:35","price":513422},{"date":"1396/05/22 14:45","price":513354},{"date":"1396/05/22 14:50","price":513287},{"date":"1396/05/22 15:05","price":513354},{"date":"1396/05/22 15:20","price":513422},{"date":"1396/05/22 15:25","price":513556},{"date":"1396/05/22 15:35","price":513422},{"date":"1396/05/22 15:40","price":513556},{"date":"1396/05/22 15:55","price":513691},{"date":"1396/05/22 16:05","price":513826},{"date":"1396/05/22 16:15","price":513691},{"date":"1396/05/22 16:25","price":513624},{"date":"1396/05/22 16:45","price":513691},{"date":"1396/05/22 16:50","price":513624}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398