قیمت نهایی مثقال / حواله جهانی مورخ 22 مرداد 1396

کمترین: 
513314
بیشترین: 
513961
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی مثقال / حواله جهانی مورخ 22 مرداد 1396
قیمت نهایی مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 22 مرداد 1396 , 513759 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 11:25","price":513961},{"date":"1396/05/22 11:35","price":513826},{"date":"1396/05/22 11:40","price":513894},{"date":"1396/05/22 11:45","price":513759},{"date":"1396/05/22 11:50","price":513786},{"date":"1396/05/22 11:55","price":513759},{"date":"1396/05/22 12:00","price":513826},{"date":"1396/05/22 12:10","price":513759},{"date":"1396/05/22 12:15","price":513826},{"date":"1396/05/22 12:20","price":513759},{"date":"1396/05/22 12:25","price":513826},{"date":"1396/05/22 12:30","price":513894},{"date":"1396/05/22 12:40","price":513799},{"date":"1396/05/22 12:50","price":513597},{"date":"1396/05/22 12:55","price":513624},{"date":"1396/05/22 13:00","price":513556},{"date":"1396/05/22 13:15","price":513489},{"date":"1396/05/22 13:20","price":513449},{"date":"1396/05/22 13:25","price":513354},{"date":"1396/05/22 13:35","price":513422},{"date":"1396/05/22 13:45","price":513314},{"date":"1396/05/22 13:55","price":513354},{"date":"1396/05/22 14:00","price":513422},{"date":"1396/05/22 14:05","price":513462},{"date":"1396/05/22 14:10","price":513422},{"date":"1396/05/22 14:15","price":513489},{"date":"1396/05/22 14:30","price":513422},{"date":"1396/05/22 14:45","price":513395},{"date":"1396/05/22 14:50","price":513422},{"date":"1396/05/22 15:25","price":513489},{"date":"1396/05/22 15:45","price":513422},{"date":"1396/05/22 16:15","price":513556},{"date":"1396/05/22 16:25","price":513624},{"date":"1396/05/22 16:40","price":513826},{"date":"1396/05/22 17:25","price":513894},{"date":"1396/05/22 17:45","price":513826},{"date":"1396/05/22 17:50","price":513894},{"date":"1396/05/22 17:55","price":513826},{"date":"1396/05/22 18:05","price":513894},{"date":"1396/05/22 18:35","price":513826},{"date":"1396/05/22 19:15","price":513894},{"date":"1396/05/22 19:30","price":513826},{"date":"1396/05/22 20:25","price":513894},{"date":"1396/05/22 20:30","price":513826},{"date":"1396/05/22 20:45","price":513759},{"date":"1396/05/22 20:50","price":513826},{"date":"1396/05/22 20:55","price":513759}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397