کمترین: 
8709.5
بیشترین: 
8709.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8709.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 09:10","price":8709.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398