کمترین: 
513413
بیشترین: 
513930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی <a href="http://markets.eghtesadnews.com/node/70964" target="_blank">مثقال / عیار جهانی</a>در تاریخ 21 مرداد 1396 , 513894است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 00:05","price":513612},{"date":"1396/05/21 00:10","price":513691},{"date":"1396/05/21 00:15","price":513930},{"date":"1396/05/21 00:20","price":513771},{"date":"1396/05/21 00:35","price":513811},{"date":"1396/05/21 00:45","price":513930},{"date":"1396/05/21 00:50","price":513890},{"date":"1396/05/21 01:00","price":513691},{"date":"1396/05/21 01:05","price":513652},{"date":"1396/05/21 01:10","price":513413},{"date":"1396/05/21 01:15","price":513492},{"date":"1396/05/21 01:25","price":513731},{"date":"1396/05/21 01:30","price":513771},{"date":"1396/05/21 01:35","price":513691},{"date":"1396/05/21 11:50","price":513826},{"date":"1396/05/21 12:00","price":513691},{"date":"1396/05/21 12:05","price":513624},{"date":"1396/05/21 12:10","price":513691},{"date":"1396/05/21 14:25","price":513556},{"date":"1396/05/21 14:40","price":513489},{"date":"1396/05/21 15:05","price":513624},{"date":"1396/05/21 15:25","price":513759},{"date":"1396/05/21 15:35","price":513691},{"date":"1396/05/21 15:50","price":513556},{"date":"1396/05/21 15:55","price":513759},{"date":"1396/05/21 16:07","price":513691},{"date":"1396/05/21 16:10","price":513624},{"date":"1396/05/21 16:21","price":513691},{"date":"1396/05/21 16:50","price":513759},{"date":"1396/05/21 16:55","price":513894},{"date":"1396/05/21 17:18","price":513894},{"date":"1396/05/21 17:19","price":513894}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398