کمترین: 
48.74
بیشترین: 
48.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در امروز 21 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 48.74 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 00:00","price":48.74},{"date":"1396/05/21 00:32","price":48.77},{"date":"1396/05/21 01:08","price":48.8},{"date":"1396/05/21 01:32","price":48.78},{"date":"1396/05/21 02:08","price":48.77}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399