کمترین: 
2.97
بیشترین: 
2.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در امروز 20 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.99 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/20 08:32","price":2.99},{"date":"1396/05/20 09:08","price":2.98},{"date":"1396/05/20 10:08","price":2.99},{"date":"1396/05/20 11:32","price":2.98},{"date":"1396/05/20 12:32","price":2.99},{"date":"1396/05/20 14:08","price":2.98},{"date":"1396/05/20 14:32","price":2.99},{"date":"1396/05/20 15:08","price":2.98},{"date":"1396/05/20 16:32","price":2.97},{"date":"1396/05/20 17:32","price":2.98},{"date":"1396/05/20 20:32","price":2.99},{"date":"1396/05/20 22:32","price":2.98}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398