کمترین: 
476.88
بیشترین: 
483.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در امروز 20 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 481.38 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/20 00:08","price":481.38},{"date":"1396/05/20 00:32","price":480.63},{"date":"1396/05/20 01:32","price":481.13},{"date":"1396/05/20 02:00","price":481.63},{"date":"1396/05/20 05:08","price":481.88},{"date":"1396/05/20 05:32","price":482.13},{"date":"1396/05/20 06:00","price":480.88},{"date":"1396/05/20 07:00","price":480.38},{"date":"1396/05/20 07:32","price":480.13},{"date":"1396/05/20 08:08","price":479.38},{"date":"1396/05/20 08:32","price":479.63},{"date":"1396/05/20 09:08","price":478.63},{"date":"1396/05/20 09:32","price":478.13},{"date":"1396/05/20 10:08","price":478.38},{"date":"1396/05/20 10:32","price":478.13},{"date":"1396/05/20 11:08","price":478.63},{"date":"1396/05/20 11:32","price":479.88},{"date":"1396/05/20 12:00","price":478.13},{"date":"1396/05/20 12:32","price":477.88},{"date":"1396/05/20 13:08","price":476.88},{"date":"1396/05/20 13:32","price":477.88},{"date":"1396/05/20 14:08","price":478.13},{"date":"1396/05/20 14:32","price":478.38},{"date":"1396/05/20 15:08","price":479.88},{"date":"1396/05/20 15:32","price":478.88},{"date":"1396/05/20 16:08","price":479.88},{"date":"1396/05/20 16:32","price":480.13},{"date":"1396/05/20 17:08","price":480.38},{"date":"1396/05/20 18:08","price":479.13},{"date":"1396/05/20 18:32","price":479.38},{"date":"1396/05/20 19:32","price":480.88},{"date":"1396/05/20 20:08","price":482.5},{"date":"1396/05/20 20:32","price":480.88},{"date":"1396/05/20 21:08","price":481.63},{"date":"1396/05/20 21:32","price":481.88},{"date":"1396/05/20 22:08","price":483.38},{"date":"1396/05/20 22:32","price":483.13},{"date":"1396/05/20 23:00","price":482.88}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399