کمترین: 
51.44
بیشترین: 
52.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در امروز 20 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 51.85 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/20 00:08","price":51.85},{"date":"1396/05/20 00:32","price":51.74},{"date":"1396/05/20 01:00","price":51.82},{"date":"1396/05/20 01:32","price":51.84},{"date":"1396/05/20 02:32","price":51.83},{"date":"1396/05/20 03:08","price":51.84},{"date":"1396/05/20 05:08","price":51.91},{"date":"1396/05/20 06:00","price":51.76},{"date":"1396/05/20 06:32","price":51.78},{"date":"1396/05/20 07:00","price":51.72},{"date":"1396/05/20 07:32","price":51.67},{"date":"1396/05/20 08:08","price":51.6},{"date":"1396/05/20 08:32","price":51.63},{"date":"1396/05/20 09:08","price":51.48},{"date":"1396/05/20 09:32","price":51.44},{"date":"1396/05/20 10:08","price":51.47},{"date":"1396/05/20 10:32","price":51.48},{"date":"1396/05/20 11:08","price":51.52},{"date":"1396/05/20 11:32","price":51.64},{"date":"1396/05/20 12:00","price":51.51},{"date":"1396/05/20 12:32","price":51.54},{"date":"1396/05/20 13:08","price":51.48},{"date":"1396/05/20 14:08","price":51.49},{"date":"1396/05/20 14:32","price":51.56},{"date":"1396/05/20 15:08","price":51.74},{"date":"1396/05/20 15:32","price":51.65},{"date":"1396/05/20 16:08","price":51.76},{"date":"1396/05/20 16:32","price":51.74},{"date":"1396/05/20 17:08","price":51.82},{"date":"1396/05/20 17:32","price":51.84},{"date":"1396/05/20 18:08","price":51.62},{"date":"1396/05/20 18:32","price":51.58},{"date":"1396/05/20 19:32","price":51.68},{"date":"1396/05/20 20:08","price":51.81},{"date":"1396/05/20 20:32","price":51.61},{"date":"1396/05/20 21:08","price":51.73},{"date":"1396/05/20 21:32","price":51.77},{"date":"1396/05/20 22:08","price":51.92},{"date":"1396/05/20 22:32","price":51.98},{"date":"1396/05/20 23:00","price":52.09},{"date":"1396/05/20 23:32","price":52.03}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399