کمترین: 
48.14
بیشترین: 
48.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در امروز 20 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 48.56 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/20 00:08","price":48.56},{"date":"1396/05/20 00:32","price":48.42},{"date":"1396/05/20 01:00","price":48.48},{"date":"1396/05/20 02:00","price":48.47},{"date":"1396/05/20 03:08","price":48.59},{"date":"1396/05/20 03:32","price":48.56},{"date":"1396/05/20 04:08","price":48.61},{"date":"1396/05/20 04:32","price":48.64},{"date":"1396/05/20 05:08","price":48.62},{"date":"1396/05/20 05:32","price":48.63},{"date":"1396/05/20 06:00","price":48.49},{"date":"1396/05/20 06:32","price":48.52},{"date":"1396/05/20 07:00","price":48.45},{"date":"1396/05/20 07:32","price":48.41},{"date":"1396/05/20 08:08","price":48.3},{"date":"1396/05/20 08:32","price":48.31},{"date":"1396/05/20 09:08","price":48.16},{"date":"1396/05/20 10:08","price":48.19},{"date":"1396/05/20 10:32","price":48.2},{"date":"1396/05/20 11:32","price":48.3},{"date":"1396/05/20 12:00","price":48.2},{"date":"1396/05/20 12:32","price":48.22},{"date":"1396/05/20 13:08","price":48.14},{"date":"1396/05/20 13:32","price":48.16},{"date":"1396/05/20 14:08","price":48.17},{"date":"1396/05/20 14:32","price":48.2},{"date":"1396/05/20 15:08","price":48.37},{"date":"1396/05/20 15:32","price":48.27},{"date":"1396/05/20 16:08","price":48.38},{"date":"1396/05/20 16:32","price":48.37},{"date":"1396/05/20 17:08","price":48.48},{"date":"1396/05/20 18:08","price":48.27},{"date":"1396/05/20 18:32","price":48.23},{"date":"1396/05/20 19:32","price":48.34},{"date":"1396/05/20 20:08","price":48.48},{"date":"1396/05/20 20:32","price":48.3},{"date":"1396/05/20 21:08","price":48.42},{"date":"1396/05/20 21:32","price":48.48},{"date":"1396/05/20 22:08","price":48.63},{"date":"1396/05/20 22:32","price":48.72},{"date":"1396/05/20 23:00","price":48.8},{"date":"1396/05/20 23:32","price":48.78}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398