قیمت مثقال / حواله جهانی در تاریخ 20 مرداد 1396

کمترین: 
511062
بیشترین: 
514136
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی در تاریخ 20 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 513854 است.

تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397