کمترین: 
8709.2
بیشترین: 
8709.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8709.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 09:10","price":8709.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398