کمترین: 
1.6
بیشترین: 
1.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.63 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 05:08","price":1.63},{"date":"1396/05/19 06:08","price":1.62},{"date":"1396/05/19 07:32","price":1.63},{"date":"1396/05/19 09:08","price":1.62},{"date":"1396/05/19 12:08","price":1.63},{"date":"1396/05/19 12:32","price":1.62},{"date":"1396/05/19 13:08","price":1.63},{"date":"1396/05/19 16:08","price":1.64},{"date":"1396/05/19 17:32","price":1.65},{"date":"1396/05/19 18:08","price":1.64},{"date":"1396/05/19 19:00","price":1.63},{"date":"1396/05/19 20:08","price":1.61},{"date":"1396/05/19 20:32","price":1.62},{"date":"1396/05/19 21:08","price":1.61},{"date":"1396/05/19 22:32","price":1.6},{"date":"1396/05/19 23:00","price":1.61},{"date":"1396/05/19 23:32","price":1.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398