کمترین: 
2.87
بیشترین: 
2.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.87 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 03:08","price":2.87},{"date":"1396/05/19 04:32","price":2.88},{"date":"1396/05/19 07:08","price":2.87},{"date":"1396/05/19 07:32","price":2.88},{"date":"1396/05/19 09:08","price":2.87},{"date":"1396/05/19 10:32","price":2.88},{"date":"1396/05/19 13:08","price":2.89},{"date":"1396/05/19 14:32","price":2.9},{"date":"1396/05/19 15:08","price":2.89},{"date":"1396/05/19 15:32","price":2.9},{"date":"1396/05/19 16:08","price":2.91},{"date":"1396/05/19 17:32","price":2.92},{"date":"1396/05/19 18:08","price":2.9},{"date":"1396/05/19 19:32","price":2.96},{"date":"1396/05/19 20:08","price":2.98},{"date":"1396/05/19 20:32","price":2.99},{"date":"1396/05/19 22:32","price":2.98},{"date":"1396/05/19 23:00","price":2.99},{"date":"1396/05/19 23:32","price":2.98}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399