کمترین: 
51.88
بیشترین: 
53.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 52.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 00:32","price":52.7},{"date":"1396/05/19 01:08","price":52.73},{"date":"1396/05/19 01:32","price":52.81},{"date":"1396/05/19 02:00","price":52.76},{"date":"1396/05/19 02:32","price":52.83},{"date":"1396/05/19 05:08","price":52.73},{"date":"1396/05/19 05:32","price":52.74},{"date":"1396/05/19 06:08","price":52.73},{"date":"1396/05/19 06:32","price":52.7},{"date":"1396/05/19 07:08","price":52.66},{"date":"1396/05/19 07:32","price":52.67},{"date":"1396/05/19 08:08","price":52.66},{"date":"1396/05/19 08:32","price":52.73},{"date":"1396/05/19 09:08","price":52.72},{"date":"1396/05/19 09:32","price":52.7},{"date":"1396/05/19 10:08","price":52.76},{"date":"1396/05/19 10:32","price":52.77},{"date":"1396/05/19 11:08","price":52.91},{"date":"1396/05/19 11:32","price":52.97},{"date":"1396/05/19 12:08","price":53.11},{"date":"1396/05/19 12:32","price":53.07},{"date":"1396/05/19 13:08","price":53.09},{"date":"1396/05/19 13:32","price":53.02},{"date":"1396/05/19 14:08","price":53.09},{"date":"1396/05/19 14:32","price":53.26},{"date":"1396/05/19 15:08","price":53.1},{"date":"1396/05/19 15:32","price":53.17},{"date":"1396/05/19 16:08","price":53.26},{"date":"1396/05/19 16:32","price":53.33},{"date":"1396/05/19 17:08","price":53.48},{"date":"1396/05/19 17:32","price":53.49},{"date":"1396/05/19 18:08","price":53.43},{"date":"1396/05/19 18:32","price":53.12},{"date":"1396/05/19 19:00","price":52.95},{"date":"1396/05/19 19:32","price":52.74},{"date":"1396/05/19 20:08","price":52.48},{"date":"1396/05/19 20:32","price":52.71},{"date":"1396/05/19 21:08","price":52.55},{"date":"1396/05/19 21:32","price":52.1},{"date":"1396/05/19 22:08","price":52.14},{"date":"1396/05/19 22:32","price":52.03},{"date":"1396/05/19 23:00","price":52.02},{"date":"1396/05/19 23:32","price":51.88}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398