کمترین: 
481.63
بیشترین: 
494.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 487.13 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 00:08","price":487.13},{"date":"1396/05/19 01:08","price":487.38},{"date":"1396/05/19 01:32","price":488.13},{"date":"1396/05/19 05:08","price":487.38},{"date":"1396/05/19 05:32","price":487.63},{"date":"1396/05/19 06:08","price":487.38},{"date":"1396/05/19 07:08","price":486.88},{"date":"1396/05/19 09:08","price":486.63},{"date":"1396/05/19 09:32","price":486.38},{"date":"1396/05/19 10:08","price":487.13},{"date":"1396/05/19 11:08","price":488.13},{"date":"1396/05/19 11:32","price":488.5},{"date":"1396/05/19 12:08","price":489.63},{"date":"1396/05/19 13:08","price":489.38},{"date":"1396/05/19 13:32","price":488.38},{"date":"1396/05/19 14:08","price":488.88},{"date":"1396/05/19 14:32","price":490.38},{"date":"1396/05/19 15:08","price":489.88},{"date":"1396/05/19 15:32","price":490.13},{"date":"1396/05/19 16:08","price":491.88},{"date":"1396/05/19 16:32","price":492.88},{"date":"1396/05/19 17:08","price":493.88},{"date":"1396/05/19 17:32","price":494.63},{"date":"1396/05/19 18:08","price":493.63},{"date":"1396/05/19 18:32","price":490.63},{"date":"1396/05/19 19:00","price":489.25},{"date":"1396/05/19 19:32","price":487.88},{"date":"1396/05/19 20:08","price":486.13},{"date":"1396/05/19 20:32","price":487.88},{"date":"1396/05/19 21:08","price":487.13},{"date":"1396/05/19 21:32","price":484.38},{"date":"1396/05/19 22:32","price":483},{"date":"1396/05/19 23:00","price":482.63},{"date":"1396/05/19 23:32","price":481.63}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398