کمترین: 
48.59
بیشترین: 
50.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در امروز 19 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.52 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/19 00:08","price":49.52},{"date":"1396/05/19 00:32","price":49.55},{"date":"1396/05/19 01:08","price":49.59},{"date":"1396/05/19 01:32","price":49.69},{"date":"1396/05/19 03:08","price":49.61},{"date":"1396/05/19 03:32","price":49.59},{"date":"1396/05/19 04:32","price":49.61},{"date":"1396/05/19 05:32","price":49.62},{"date":"1396/05/19 06:08","price":49.59},{"date":"1396/05/19 06:32","price":49.56},{"date":"1396/05/19 07:08","price":49.52},{"date":"1396/05/19 07:32","price":49.53},{"date":"1396/05/19 08:08","price":49.52},{"date":"1396/05/19 08:32","price":49.56},{"date":"1396/05/19 09:08","price":49.55},{"date":"1396/05/19 10:08","price":49.61},{"date":"1396/05/19 10:32","price":49.62},{"date":"1396/05/19 11:08","price":49.73},{"date":"1396/05/19 11:32","price":49.77},{"date":"1396/05/19 12:08","price":49.84},{"date":"1396/05/19 12:32","price":49.8},{"date":"1396/05/19 13:08","price":49.81},{"date":"1396/05/19 13:32","price":49.74},{"date":"1396/05/19 14:08","price":49.8},{"date":"1396/05/19 14:32","price":49.89},{"date":"1396/05/19 15:08","price":49.8},{"date":"1396/05/19 15:32","price":49.88},{"date":"1396/05/19 16:08","price":49.91},{"date":"1396/05/19 16:32","price":49.98},{"date":"1396/05/19 17:08","price":50.08},{"date":"1396/05/19 17:32","price":50.12},{"date":"1396/05/19 18:08","price":50.05},{"date":"1396/05/19 18:32","price":49.73},{"date":"1396/05/19 19:00","price":49.61},{"date":"1396/05/19 19:32","price":49.44},{"date":"1396/05/19 20:08","price":49.17},{"date":"1396/05/19 20:32","price":49.34},{"date":"1396/05/19 21:08","price":49.22},{"date":"1396/05/19 21:32","price":48.73},{"date":"1396/05/19 22:08","price":48.77},{"date":"1396/05/19 22:32","price":48.69},{"date":"1396/05/19 23:00","price":48.7},{"date":"1396/05/19 23:32","price":48.59}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398