قیمت منات آذربایجان در تاریخ 18 مرداد 1396

کمترین: 
2310
بیشترین: 
2310
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در تاریخ 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2310 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 14:20","price":2310}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1397