کمترین: 
8705.2
بیشترین: 
8705.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8705.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":8705.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398