کمترین: 
10862.8
بیشترین: 
10862.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10862.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 09:10","price":10862.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398