کمترین: 
2.81
بیشترین: 
2.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.82 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 03:32","price":2.82},{"date":"1396/05/18 05:32","price":2.81},{"date":"1396/05/18 11:32","price":2.82},{"date":"1396/05/18 13:32","price":2.83},{"date":"1396/05/18 15:08","price":2.82},{"date":"1396/05/18 15:32","price":2.83},{"date":"1396/05/18 16:32","price":2.84},{"date":"1396/05/18 17:08","price":2.85},{"date":"1396/05/18 18:08","price":2.87},{"date":"1396/05/18 19:32","price":2.88},{"date":"1396/05/18 20:00","price":2.89},{"date":"1396/05/18 23:08","price":2.88}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399