کمترین: 
478.38
بیشترین: 
486.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در امروز 18 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 479.63 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/18 00:08","price":479.63},{"date":"1396/05/18 00:32","price":479.88},{"date":"1396/05/18 01:08","price":481.13},{"date":"1396/05/18 01:32","price":479.13},{"date":"1396/05/18 05:00","price":479.38},{"date":"1396/05/18 05:32","price":478.63},{"date":"1396/05/18 06:32","price":478.38},{"date":"1396/05/18 08:08","price":478.63},{"date":"1396/05/18 11:32","price":478.38},{"date":"1396/05/18 12:08","price":479},{"date":"1396/05/18 12:32","price":479.88},{"date":"1396/05/18 13:08","price":479.63},{"date":"1396/05/18 13:32","price":483.38},{"date":"1396/05/18 14:32","price":483.13},{"date":"1396/05/18 15:32","price":483.63},{"date":"1396/05/18 16:32","price":484},{"date":"1396/05/18 17:08","price":484.13},{"date":"1396/05/18 17:32","price":484.63},{"date":"1396/05/18 18:08","price":481.38},{"date":"1396/05/18 18:32","price":481.75},{"date":"1396/05/18 19:08","price":482.13},{"date":"1396/05/18 19:32","price":481.13},{"date":"1396/05/18 20:00","price":482.88},{"date":"1396/05/18 20:32","price":482.25},{"date":"1396/05/18 21:08","price":483.5},{"date":"1396/05/18 21:32","price":484.13},{"date":"1396/05/18 22:00","price":483.38},{"date":"1396/05/18 22:32","price":485.13},{"date":"1396/05/18 23:08","price":486.75},{"date":"1396/05/18 23:32","price":486.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398